Vybudování dopravní infrastruktury v lokalitě U Bramborárny v Lubné

Objednatel: Obec Lubná

Lhůta plnění dle smlouvy: 07/2017 až 12/2017

Finanční objem provedených prací: 8 086 622,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Vybudování nové komunikace, splaškové kanalizace vč. přípojek, dešťové kanalizace se vsakováním, vodovodu vč. přípojek, STL plynovodu vč. přípojek, veřejného osvětlení. Komunikace obousměrná dl. 84,2 m, š. 5 m, a dl. 43,6 m, š. 4,5 m s obratištěm. Podél ní jsou vybudována parkovací stání a vybudovány vjezdy k jednotlivým parcelám, chodník š. 2 m a plocha pro kontejnery. Komunikace jsou s krytem živičným, ostatní zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Celkem bylo položeno 668,3 m2 ACP 16 tl. 5 cm, 733,3 m2 ACO 11 tl. 4 cm, 388,7 m2 zámkové dlažby tl. 8 cm, 356 m2 zámkové dlažby tl. 6 cm. Kanalizace splašková z trub PP SN 10 DN 300 mm a 250 mm dl. 36,2 m a přípojky DN 150 mm dl. 40 m s napojením na stávající splaškovou kanalizaci. Kanalizace dešťová z trub PP SN 10 DN 300 mm dl. 5,7 m, DN 200 mm dl. 22 m. Zřízení horské vpusti, 2 uličních vpustí a 3 vsakovacích zařízení ze vsakovacích bloků. Vodovod z tlakových trub PE 100 – HDPE 90/8,2 mm SDR 11 dl. 288,8 m s napojením na stávající vodovodní řad. STL plynovod z trub PE 100 DN 63 SDR 11 dl. 302,2 m s napojením na stávající plynovod. Veřejné osvětlení – rozšíření stávajícího veřejného osvětlení o 14 stožárů, napojení kabelem CYKY-J 4×16. Všechny práce byly provedeny kompletně vč. zemních prací, podsypů, zásypů, konstrukčních vrstev, chrániček, terénních úprav.