Rekonstrukce povrchu ulice U Stadionu, Svitavy

Objednatel: Město Svitavy

Lhůta plnění dle smlouvy: 07/2018 až 10/2018

Finanční objem provedených prací: 6 810 351,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Předmětem stavby byla rekonstrukce chodníků a komunikace na ulici U Stadionu, v úseku od křižovatky s ulicí Nejedlého po křižovatku s ulicí Kollárova vč. zřízení dlouhého zpomalovacího prahu s plynulými nájezdy.

Rozsah komunikací: délka 396 m, plocha 3 073 m2, zpomalovací práh 151 m2

Rozsah chodníků: délka 410 m, plocha 1 102 m2

Postup prací: provedení provizorního dopravního značení, vytyčení, odstranění stávajícího chodníku a komunikace vč. konstrukčních vrstev a obrubníků, odkopávky pro nové konstrukční vrstvy vč. odvozu na skládku, úprava a hutnění zemní pláně, uložení chrániček HDPE pro umístění optických kabelů, provedení nestmelené podkladní vrstvy chodníku, osazení obrubníků 753 m, pokládky vrstev komunikace vč. zhotovení zpomalovacího prahu, pokládka chodníku ze zámkové dlažby vč. varovných a signálních pásů, výšková úprava vpusti 13 ks, vpusť nová 1 ks, žlab s mřížkou dl. 10 m, rozprostření ornice a osetí, zhotovení vodorovného značení 30 m a osazení nového svislého značení.

Skladba nových asfaltových komunikací: ACO 11+ tl. 40 mm, spojovací postřik, ACL 16+ tl. 50 mm, spojovací postřik, štěrkodrť fr. 0-63 tl. 400 mm.

Konstrukce chodníku: betonová zámková dlažba tl. 60 mm, ložná vrstva fr. 4-8 tl. 30 mm, štěrkodrť fr. 0-63 tl. 200 mm.