Silnice

Rekonstrukce povrchu ulice U Stadionu, Svitavy

Objednatel: Město Svitavy

Lhůta plnění dle smlouvy: 07/2018 až 10/2018

Finanční objem provedených prací: 6 810 351,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Předmětem stavby byla rekonstrukce chodníků a komunikace na ulici U Stadionu, v úseku od křižovatky s ulicí Nejedlého po křižovatku s ulicí Kollárova vč. zřízení dlouhého zpomalovacího prahu s plynulými nájezdy.

Rozsah komunikací: délka 396 m, plocha 3 073 m2, zpomalovací práh 151 m2

Rozsah chodníků: délka 410 m, plocha 1 102 m2

Postup prací: provedení provizorního dopravního značení, vytyčení, odstranění stávajícího chodníku a komunikace vč. konstrukčních vrstev a obrubníků, odkopávky pro nové konstrukční vrstvy vč. odvozu na skládku, úprava a hutnění zemní pláně, uložení chrániček HDPE pro umístění optických kabelů, provedení nestmelené podkladní vrstvy chodníku, osazení obrubníků 753 m, pokládky vrstev komunikace vč. zhotovení zpomalovacího prahu, pokládka chodníku ze zámkové dlažby vč. varovných a signálních pásů, výšková úprava vpusti 13 ks, vpusť nová 1 ks, žlab s mřížkou dl. 10 m, rozprostření ornice a osetí, zhotovení vodorovného značení 30 m a osazení nového svislého značení.

Skladba nových asfaltových komunikací: ACO 11+ tl. 40 mm, spojovací postřik, ACL 16+ tl. 50 mm, spojovací postřik, štěrkodrť fr. 0-63 tl. 400 mm.

Konstrukce chodníku: betonová zámková dlažba tl. 60 mm, ložná vrstva fr. 4-8 tl. 30 mm, štěrkodrť fr. 0-63 tl. 200 mm.

I/35 Studená Loučka – Podolí

Objednatel: ŘSD ČR Správa Olomouc

Lhůta plnění dle smlouvy: 06/2018 až 09/2018

Finanční objem provedených prací: 16 186 355,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Oprava silnice v délce 2 695 m (27 510 m2). V rámci díla bylo provedeno odfrézování obrusné vrstvy tl. 45 mm, pro odvedení spodní vody byla provedena drenážní pera v celkové délce 597 m, dále bylo provedeno čištění příkopů a mýcení křovin, byly pročištěny trubní propustky, vyčištěn, doplněn a přespárován kamenný příkop, dále na očištěnou ložnou vrstvu byl aplikován spojovací postřik a položena nová obrusná vrstva z SMA 11S mod. tl. 45 mm s posypem s předbaleným kamenivem frakce 2/5. Nové krajnice byly provedeny z recyklátu z odfrézované obrusné vrstvy, pracovní spáry byly utěsněny asfaltovou modifikovanou zálivkou. Na závěr bylo provedeno vodorovné dopravní značení profilované s dvousložkovou bílou barvou reflexní, a do obrusní vrstvy byly zapuštěny dopravní knoflíky Z10.

 

I/11 x I/14 Vamberk obchvat od MOK po křiž. s I/11, oprava silnice

Objednatel: MADOS MT s. r. o.

Lhůta plnění dle smlouvy: 09/2017 až 10/2017

Finanční objem provedených prací: 3 198 029,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Jednalo se o opravu směrově rozdělené komunikace I/11 v celkové délce 1 612 m. Oprava spočívala ve vyfrézování asfaltového souvrství v tl. 130 mm, provedení lokálních sanací podkladních asfaltových vrstev, pokládka modifikované ložné vrstvy ACL 22S tl. 70 mm a obrusné modifikované vrstvy ACO 11S tl. 50 mm. Na mostě byla provedena výměna pouze obrusné vrstvy. Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. prováděla kompletní pokládku asfaltobetonového souvrství vozovky vlastními mechanismy.

I/43 Štíty průtah

Objednatel: MADOS MT s. r. o.

Lhůta plnění dle smlouvy: 08/2017 až 09/2017

Finanční objem provedených prací: 4 419 290,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Frézování stávající vozovky I/43 v tl. 5 cm a pokládka nové obrusné vrstvy.

I/35 Moravská Třebová, estakáda 35-111b, oprava vozovky

Objednatel: ŘSD ČR Správa Pardubice

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2017 až 07/2017

Finanční objem provedených prací: 5 899 802,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Frézování stávající vozovky na estakádě a demolice litého asfaltu, hydroizolace a vyrovnávací betonové desky nosné konstrukce mostu. Provedení nové vyztužené vyrovnávací betonové desky, pečetící vrstvy, hydroizolace, mostních odvodňovačů, litého asfaltu a asfaltobetonového souvrství včetně VDZ.

I/14 OŽK 2 úseků – Solnice a Vamberk

Objednatel: ŘSD ČR Správa Hradec Králové

Lhůta plnění dle smlouvy: 10/2016 až 05/2017

Finanční objem provedených prací: 12 230 028,- Kč bez DPH

Zhotovitel: MADOS – SaM – Společnost Vamberk, Solnice

Stručný popis provedených prací:

Frézovaní komunikace I/14, sanace podkladních vrstev betonovou stabilizací a pokládka podkladní, ložné a obrusné vrstvy vozovky včetně spojovacích postřiků a asfaltových zálivek pracovních spár.

I/43 Brněnec, zvýšení BESIP na vjezdu od Svitav

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
a Obec Brněnec, Moravská Chrastová 77, 569 04 Brněnec

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2016 – 08/2016

Finanční objem provedených prací: 3 923 694,- Kč bez DPH a 296 035,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti v úseku křižovatky I/43 s II/363 – výstavba ochranných a dělících ostrůvků,úprava chodníků, rekonstrukce vozovky.

I/2 Přelouč – průtah, OŽK

Objednatel: SAPA-LPJ, spol. s r. o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto

Termín zhotovení díla: 05/2014 – 09/2014

Cena díla: 4 800 000,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Obnova živičného krytu (OŽK) na průtahu silnice I/2 Přeloučí (km 72,833 – 73,553). Součástí stavby byla nezbytná úprava vedlejších ploch a rozjezdů křižovatek sil II/333, III/32214 a 32211 a křižovatek místních komunikací.