Reference

Oprava mostu u splavu na ulici Vodní Valy

Objednatel: Město Litomyšl

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2017 až 06/2017

Finanční objem provedených prací: 961 321,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Rekonstrukce mostu v majetku města Litomyšl na nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Jednalo se zejména o odtěžení souvrství vozovky a mostu až na vodorovnou nosnou konstrukci mostu, demolice římsy. Provedení nové vyrovnávací železobetonové vrstvy na nosné konstrukci mostu, pečetící vrstvy z epoxidu a nové hydroizolace z asfaltových pásů. Okolo opěr mostu byly provedeny nové drenáže z flexibilních trub včetně obetonování a zásypu ze štěrkodrtě. Byla vybudována nová železobetonová římsa, na kterou bylo připevněno renovované kovové zábradlí na patních deskách. Pod mostem bylo provedeno otryskání a reprofilace stávajících železobetonových konstrukcí včetně ochranných nátěrů.

I/14 OŽK 2 úseků – Solnice a Vamberk

Objednatel: ŘSD ČR Správa Hradec Králové

Lhůta plnění dle smlouvy: 10/2016 až 05/2017

Finanční objem provedených prací: 12 230 028,- Kč bez DPH

Zhotovitel: MADOS – SaM – Společnost Vamberk, Solnice

Stručný popis provedených prací:

Frézovaní komunikace I/14, sanace podkladních vrstev betonovou stabilizací a pokládka podkladní, ložné a obrusné vrstvy vozovky včetně spojovacích postřiků a asfaltových zálivek pracovních spár.

I/43 Březová nad Svitavou, rekonstrukce opěrné zdi

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Lhůta plnění dle smlouvy: 05/2016 – 09/2016

Finanční objem provedených prací: 3 510 962,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Rekonstrukce opěrné zdi v křižovatce I/43 s II//3665. Demolice původní zdi a vybudování nové železobetonové zdi dl.33 m, chodníku, zábradlí, přeložek inženýrských sítí.

I/43 Brněnec, zvýšení BESIP na vjezdu od Svitav

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
a Obec Brněnec, Moravská Chrastová 77, 569 04 Brněnec

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2016 – 08/2016

Finanční objem provedených prací: 3 923 694,- Kč bez DPH a 296 035,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti v úseku křižovatky I/43 s II/363 – výstavba ochranných a dělících ostrůvků,úprava chodníků, rekonstrukce vozovky.

I/2 Přelouč – průtah, OŽK

Objednatel: SAPA-LPJ, spol. s r. o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto

Termín zhotovení díla: 05/2014 – 09/2014

Cena díla: 4 800 000,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Obnova živičného krytu (OŽK) na průtahu silnice I/2 Přeloučí (km 72,833 – 73,553). Součástí stavby byla nezbytná úprava vedlejších ploch a rozjezdů křižovatek sil II/333, III/32214 a 32211 a křižovatek místních komunikací.

I/35 Litomyšl, rekonstrukce podchodu e.č.35-099

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Lhůta plnění dle smlouvy: 06/2015 – 09/2015

Finanční objem provedených prací: 4 706 914,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Rekonstrukce podchodu pod silnicí I/35 v Litomyšli km 160,250. Jednalo se zejména o odtěžení konstrukce vozovky nad rámem podchodu a přechodových oblastí, novou hydroizolaci, nové římsy ze železového betonu a zřízení nové vozovky.

III/3602 mosty ev. č. 3602 – 2 a 3602 – 3 Letohrad

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Termín zhotovení díla: 06/2008 – 06/2009

Cena díla: 19 831 070,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Kompletní rekonstrukce mostu. Demolice dvou původních mostů a výstavba nového předpjatého betonového mostu, opěrné zdi, napojení na stávající komunikace, úpravy ploch okolí mostu vč. veškerých dalších souvisejících prací.