Mosty

Lávka „Na Mušce“ přes Ředický potok

Objednatel: Město Holice

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2018 až 07/2018

Finanční objem provedených prací: 1 076 788,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Novostavba trvalého mostu o jednom poli přes vodní tok pro pěší provoz o délce mostu 11,0 m, o rozpětí pole 7,8m, volná šířka mostu 2,0 m, výška mostu nad terénem 1,95 m. Nosná konstrukce mostu je dvoutrámová ocelobetonová spřažená, podélné trámy jsou z ocelových profilů příčného řezu I výšky 330 mm. Nosná konstrukce je uložena na ocelová ložiska. Opěry jsou založeny na železobetonových velkoprůměrových vrtaných pilotách prům. 600 mm a délky 6 m. Opěry a křídla jsou z monolitického betonu. Zábradlí ocelové je o výšce 1,1 m. Izolace mostovky je celoplošná přímopojížděná.

Oprava havarijního stavu mostu M6 U Škrobárny v Zámrsku

Objednatel: Obec Zámrsk

Lhůta plnění dle smlouvy: 03/2018 až 07/2018

Finanční objem provedených prací: 1 667 513,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Novostavba trvalého mostu na místní komunikaci o jednom poli přes vodní tok, konstrukce spřažené ocelobetonové, o délce mostu 17,90 m, o rozpětí pole 16,3 m, s volnou šířkou mostu 2,20 m, o výšce mostu nad terénem 3,05 m. Postup prací: vykácení dřevin, sejmutí ornice, demolice původní lávky, založení mostu na mikropilotách, betonáž opěr a křídel, provedení dvoutrámové ocelobetonové spřažené nosné konstrukce z ocelových profilů příčného řezu I, uložené na elastomerových ložiskách, provedení přímopojížděné izolace mostovky, osazení ocelového zábradlí, provedení zásypů a násypů na předmostích vč. zámkové dlažby s obrubníky, osazení dopravních značek, rozprostření ornice.

Oprava mostu M15 Holice

Objednatel: Město Holice

Lhůta plnění dle smlouvy: 10/2017 až 04/2018

Finanční objem provedených prací: 925 845,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Odvoz a bourání konstrukcí o objemu 15,9 m3. Hloubení a přemístění výkopku a dovoz zásypu v kubatuře 115,6 m3. Osazení dvou nových prefabrikovaných rámů „BENEŠ“. Základové konstrukce, mostní opěry z betonu C25/30 v objemu 24,7 m3, římsy z betonu C30/37 v 8,1 m3 vše s výztuží a betonáží do bednění a dále s ochrannými nátěry a izolacemi. Výroba ocelového zábradlí, celkem 708,21 kg. Pokládka, rozprostřední a hutnění ŠD v tl. 100 mmv 61,6 m2 a dále v tl. 160 mm v ploše 61,6 m2. Postřik infiltrační 0,6 kg/m2 v 61,6 m2 a spojovacího 0,3 kg/m2 v stejné ploše. Pokládka krytu z asfaltobetonu ACP 22 tl. 90 mm a ACO 11 tl. 50 mm obojí v ploše 61,6 m2.

 

Oprava mostu u splavu na ulici Vodní Valy

Objednatel: Město Litomyšl

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2017 až 06/2017

Finanční objem provedených prací: 961 321,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Rekonstrukce mostu v majetku města Litomyšl na nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Jednalo se zejména o odtěžení souvrství vozovky a mostu až na vodorovnou nosnou konstrukci mostu, demolice římsy. Provedení nové vyrovnávací železobetonové vrstvy na nosné konstrukci mostu, pečetící vrstvy z epoxidu a nové hydroizolace z asfaltových pásů. Okolo opěr mostu byly provedeny nové drenáže z flexibilních trub včetně obetonování a zásypu ze štěrkodrtě. Byla vybudována nová železobetonová římsa, na kterou bylo připevněno renovované kovové zábradlí na patních deskách. Pod mostem bylo provedeno otryskání a reprofilace stávajících železobetonových konstrukcí včetně ochranných nátěrů.

I/35 Litomyšl, rekonstrukce podchodu e.č.35-099

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Lhůta plnění dle smlouvy: 06/2015 – 09/2015

Finanční objem provedených prací: 4 706 914,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Rekonstrukce podchodu pod silnicí I/35 v Litomyšli km 160,250. Jednalo se zejména o odtěžení konstrukce vozovky nad rámem podchodu a přechodových oblastí, novou hydroizolaci, nové římsy ze železového betonu a zřízení nové vozovky.

III/3602 mosty ev. č. 3602 – 2 a 3602 – 3 Letohrad

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Termín zhotovení díla: 06/2008 – 06/2009

Cena díla: 19 831 070,- Kč bez DPH

Stručný popis provedených prací:
Kompletní rekonstrukce mostu. Demolice dvou původních mostů a výstavba nového předpjatého betonového mostu, opěrné zdi, napojení na stávající komunikace, úpravy ploch okolí mostu vč. veškerých dalších souvisejících prací.