Oprava mostu u splavu na ulici Vodní Valy

Objednatel: Město Litomyšl

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2017 až 06/2017

Finanční objem provedených prací: 961 321,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Rekonstrukce mostu v majetku města Litomyšl na nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Jednalo se zejména o odtěžení souvrství vozovky a mostu až na vodorovnou nosnou konstrukci mostu, demolice římsy. Provedení nové vyrovnávací železobetonové vrstvy na nosné konstrukci mostu, pečetící vrstvy z epoxidu a nové hydroizolace z asfaltových pásů. Okolo opěr mostu byly provedeny nové drenáže z flexibilních trub včetně obetonování a zásypu ze štěrkodrtě. Byla vybudována nová železobetonová římsa, na kterou bylo připevněno renovované kovové zábradlí na patních deskách. Pod mostem bylo provedeno otryskání a reprofilace stávajících železobetonových konstrukcí včetně ochranných nátěrů.