Oprava havarijního stavu mostu M6 U Škrobárny v Zámrsku

Objednatel: Obec Zámrsk

Lhůta plnění dle smlouvy: 03/2018 až 07/2018

Finanční objem provedených prací: 1 667 513,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Novostavba trvalého mostu na místní komunikaci o jednom poli přes vodní tok, konstrukce spřažené ocelobetonové, o délce mostu 17,90 m, o rozpětí pole 16,3 m, s volnou šířkou mostu 2,20 m, o výšce mostu nad terénem 3,05 m. Postup prací: vykácení dřevin, sejmutí ornice, demolice původní lávky, založení mostu na mikropilotách, betonáž opěr a křídel, provedení dvoutrámové ocelobetonové spřažené nosné konstrukce z ocelových profilů příčného řezu I, uložené na elastomerových ložiskách, provedení přímopojížděné izolace mostovky, osazení ocelového zábradlí, provedení zásypů a násypů na předmostích vč. zámkové dlažby s obrubníky, osazení dopravních značek, rozprostření ornice.