I/35 Studená Loučka – Podolí

Objednatel: ŘSD ČR Správa Olomouc

Lhůta plnění dle smlouvy: 06/2018 až 09/2018

Finanční objem provedených prací: 16 186 355,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Oprava silnice v délce 2 695 m (27 510 m2). V rámci díla bylo provedeno odfrézování obrusné vrstvy tl. 45 mm, pro odvedení spodní vody byla provedena drenážní pera v celkové délce 597 m, dále bylo provedeno čištění příkopů a mýcení křovin, byly pročištěny trubní propustky, vyčištěn, doplněn a přespárován kamenný příkop, dále na očištěnou ložnou vrstvu byl aplikován spojovací postřik a položena nová obrusná vrstva z SMA 11S mod. tl. 45 mm s posypem s předbaleným kamenivem frakce 2/5. Nové krajnice byly provedeny z recyklátu z odfrézované obrusné vrstvy, pracovní spáry byly utěsněny asfaltovou modifikovanou zálivkou. Na závěr bylo provedeno vodorovné dopravní značení profilované s dvousložkovou bílou barvou reflexní, a do obrusní vrstvy byly zapuštěny dopravní knoflíky Z10.