I/11 x I/14 Vamberk obchvat od MOK po křiž. s I/11, oprava silnice

Objednatel: MADOS MT s. r. o.

Lhůta plnění dle smlouvy: 09/2017 až 10/2017

Finanční objem provedených prací: 3 198 029,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Jednalo se o opravu směrově rozdělené komunikace I/11 v celkové délce 1 612 m. Oprava spočívala ve vyfrézování asfaltového souvrství v tl. 130 mm, provedení lokálních sanací podkladních asfaltových vrstev, pokládka modifikované ložné vrstvy ACL 22S tl. 70 mm a obrusné modifikované vrstvy ACO 11S tl. 50 mm. Na mostě byla provedena výměna pouze obrusné vrstvy. Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. prováděla kompletní pokládku asfaltobetonového souvrství vozovky vlastními mechanismy.