Archiv autora: iandrsova

Změna smluvních vztahů s účinností od 1. 5. 2022

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi Vám jménem společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. poděkovat za dlouholetou spolupráci a podporu.

V důsledku nepříznivého vývoje na trhu dopravních staveb se nicméně management mateřské společnosti MADOS MT s. r. o. rozhodl k vnitřní reorganizaci skupiny, jejíž součástí je i výrazné omezení činnosti dceřiné společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. S účinností od 1. 5. 2022 převezme veškeré pohledávky a závazky společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. společnost MADOS MT       s. r. o. Sídlo společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. se stane včetně stávajících zaměstnanců provozním střediskem společnosti MADOS MT s. r. o.

Žádáme Vás tímto o součinnost a trpělivost související se zmíněnými organizačními změnami. Jedná se zejména o co možná nejrychlejší ukončení stávajících smluvních vztahů společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. a jejich převod na společnost MADOS MT s. r. o. V této věci budete vzápětí kontaktováni našimi zaměstnanci.

Společnost MADOS MT s. r. o. do budoucna preferuje zasílání faktur v elektronické podobě na následující emailové adresy:

S pozdravem

Ing. Irena Andršová

Výkonná ředitelka, prokuristka společnosti MADOS MT s. r. o.

Členka představenstva společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s.

Rekonstrukce povrchu ulice U Stadionu, Svitavy

Objednatel: Město Svitavy

Lhůta plnění dle smlouvy: 07/2018 až 10/2018

Finanční objem provedených prací: 6 810 351,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Předmětem stavby byla rekonstrukce chodníků a komunikace na ulici U Stadionu, v úseku od křižovatky s ulicí Nejedlého po křižovatku s ulicí Kollárova vč. zřízení dlouhého zpomalovacího prahu s plynulými nájezdy.

Rozsah komunikací: délka 396 m, plocha 3 073 m2, zpomalovací práh 151 m2

Rozsah chodníků: délka 410 m, plocha 1 102 m2

Postup prací: provedení provizorního dopravního značení, vytyčení, odstranění stávajícího chodníku a komunikace vč. konstrukčních vrstev a obrubníků, odkopávky pro nové konstrukční vrstvy vč. odvozu na skládku, úprava a hutnění zemní pláně, uložení chrániček HDPE pro umístění optických kabelů, provedení nestmelené podkladní vrstvy chodníku, osazení obrubníků 753 m, pokládky vrstev komunikace vč. zhotovení zpomalovacího prahu, pokládka chodníku ze zámkové dlažby vč. varovných a signálních pásů, výšková úprava vpusti 13 ks, vpusť nová 1 ks, žlab s mřížkou dl. 10 m, rozprostření ornice a osetí, zhotovení vodorovného značení 30 m a osazení nového svislého značení.

Skladba nových asfaltových komunikací: ACO 11+ tl. 40 mm, spojovací postřik, ACL 16+ tl. 50 mm, spojovací postřik, štěrkodrť fr. 0-63 tl. 400 mm.

Konstrukce chodníku: betonová zámková dlažba tl. 60 mm, ložná vrstva fr. 4-8 tl. 30 mm, štěrkodrť fr. 0-63 tl. 200 mm.

I/35 Studená Loučka – Podolí

Objednatel: ŘSD ČR Správa Olomouc

Lhůta plnění dle smlouvy: 06/2018 až 09/2018

Finanční objem provedených prací: 16 186 355,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Oprava silnice v délce 2 695 m (27 510 m2). V rámci díla bylo provedeno odfrézování obrusné vrstvy tl. 45 mm, pro odvedení spodní vody byla provedena drenážní pera v celkové délce 597 m, dále bylo provedeno čištění příkopů a mýcení křovin, byly pročištěny trubní propustky, vyčištěn, doplněn a přespárován kamenný příkop, dále na očištěnou ložnou vrstvu byl aplikován spojovací postřik a položena nová obrusná vrstva z SMA 11S mod. tl. 45 mm s posypem s předbaleným kamenivem frakce 2/5. Nové krajnice byly provedeny z recyklátu z odfrézované obrusné vrstvy, pracovní spáry byly utěsněny asfaltovou modifikovanou zálivkou. Na závěr bylo provedeno vodorovné dopravní značení profilované s dvousložkovou bílou barvou reflexní, a do obrusní vrstvy byly zapuštěny dopravní knoflíky Z10.

 

Lávka „Na Mušce“ přes Ředický potok

Objednatel: Město Holice

Lhůta plnění dle smlouvy: 04/2018 až 07/2018

Finanční objem provedených prací: 1 076 788,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Novostavba trvalého mostu o jednom poli přes vodní tok pro pěší provoz o délce mostu 11,0 m, o rozpětí pole 7,8m, volná šířka mostu 2,0 m, výška mostu nad terénem 1,95 m. Nosná konstrukce mostu je dvoutrámová ocelobetonová spřažená, podélné trámy jsou z ocelových profilů příčného řezu I výšky 330 mm. Nosná konstrukce je uložena na ocelová ložiska. Opěry jsou založeny na železobetonových velkoprůměrových vrtaných pilotách prům. 600 mm a délky 6 m. Opěry a křídla jsou z monolitického betonu. Zábradlí ocelové je o výšce 1,1 m. Izolace mostovky je celoplošná přímopojížděná.

Oprava havarijního stavu mostu M6 U Škrobárny v Zámrsku

Objednatel: Obec Zámrsk

Lhůta plnění dle smlouvy: 03/2018 až 07/2018

Finanční objem provedených prací: 1 667 513,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Novostavba trvalého mostu na místní komunikaci o jednom poli přes vodní tok, konstrukce spřažené ocelobetonové, o délce mostu 17,90 m, o rozpětí pole 16,3 m, s volnou šířkou mostu 2,20 m, o výšce mostu nad terénem 3,05 m. Postup prací: vykácení dřevin, sejmutí ornice, demolice původní lávky, založení mostu na mikropilotách, betonáž opěr a křídel, provedení dvoutrámové ocelobetonové spřažené nosné konstrukce z ocelových profilů příčného řezu I, uložené na elastomerových ložiskách, provedení přímopojížděné izolace mostovky, osazení ocelového zábradlí, provedení zásypů a násypů na předmostích vč. zámkové dlažby s obrubníky, osazení dopravních značek, rozprostření ornice.

Oprava mostu M15 Holice

Objednatel: Město Holice

Lhůta plnění dle smlouvy: 10/2017 až 04/2018

Finanční objem provedených prací: 925 845,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Odvoz a bourání konstrukcí o objemu 15,9 m3. Hloubení a přemístění výkopku a dovoz zásypu v kubatuře 115,6 m3. Osazení dvou nových prefabrikovaných rámů „BENEŠ“. Základové konstrukce, mostní opěry z betonu C25/30 v objemu 24,7 m3, římsy z betonu C30/37 v 8,1 m3 vše s výztuží a betonáží do bednění a dále s ochrannými nátěry a izolacemi. Výroba ocelového zábradlí, celkem 708,21 kg. Pokládka, rozprostřední a hutnění ŠD v tl. 100 mmv 61,6 m2 a dále v tl. 160 mm v ploše 61,6 m2. Postřik infiltrační 0,6 kg/m2 v 61,6 m2 a spojovacího 0,3 kg/m2 v stejné ploše. Pokládka krytu z asfaltobetonu ACP 22 tl. 90 mm a ACO 11 tl. 50 mm obojí v ploše 61,6 m2.

 

Vybudování dopravní infrastruktury v lokalitě U Bramborárny v Lubné

Objednatel: Obec Lubná

Lhůta plnění dle smlouvy: 07/2017 až 12/2017

Finanční objem provedených prací: 8 086 622,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Vybudování nové komunikace, splaškové kanalizace vč. přípojek, dešťové kanalizace se vsakováním, vodovodu vč. přípojek, STL plynovodu vč. přípojek, veřejného osvětlení. Komunikace obousměrná dl. 84,2 m, š. 5 m, a dl. 43,6 m, š. 4,5 m s obratištěm. Podél ní jsou vybudována parkovací stání a vybudovány vjezdy k jednotlivým parcelám, chodník š. 2 m a plocha pro kontejnery. Komunikace jsou s krytem živičným, ostatní zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Celkem bylo položeno 668,3 m2 ACP 16 tl. 5 cm, 733,3 m2 ACO 11 tl. 4 cm, 388,7 m2 zámkové dlažby tl. 8 cm, 356 m2 zámkové dlažby tl. 6 cm. Kanalizace splašková z trub PP SN 10 DN 300 mm a 250 mm dl. 36,2 m a přípojky DN 150 mm dl. 40 m s napojením na stávající splaškovou kanalizaci. Kanalizace dešťová z trub PP SN 10 DN 300 mm dl. 5,7 m, DN 200 mm dl. 22 m. Zřízení horské vpusti, 2 uličních vpustí a 3 vsakovacích zařízení ze vsakovacích bloků. Vodovod z tlakových trub PE 100 – HDPE 90/8,2 mm SDR 11 dl. 288,8 m s napojením na stávající vodovodní řad. STL plynovod z trub PE 100 DN 63 SDR 11 dl. 302,2 m s napojením na stávající plynovod. Veřejné osvětlení – rozšíření stávajícího veřejného osvětlení o 14 stožárů, napojení kabelem CYKY-J 4×16. Všechny práce byly provedeny kompletně vč. zemních prací, podsypů, zásypů, konstrukčních vrstev, chrániček, terénních úprav.

 

I/11 x I/14 Vamberk obchvat od MOK po křiž. s I/11, oprava silnice

Objednatel: MADOS MT s. r. o.

Lhůta plnění dle smlouvy: 09/2017 až 10/2017

Finanční objem provedených prací: 3 198 029,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Jednalo se o opravu směrově rozdělené komunikace I/11 v celkové délce 1 612 m. Oprava spočívala ve vyfrézování asfaltového souvrství v tl. 130 mm, provedení lokálních sanací podkladních asfaltových vrstev, pokládka modifikované ložné vrstvy ACL 22S tl. 70 mm a obrusné modifikované vrstvy ACO 11S tl. 50 mm. Na mostě byla provedena výměna pouze obrusné vrstvy. Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. prováděla kompletní pokládku asfaltobetonového souvrství vozovky vlastními mechanismy.

I/43 Štíty průtah

Objednatel: MADOS MT s. r. o.

Lhůta plnění dle smlouvy: 08/2017 až 09/2017

Finanční objem provedených prací: 4 419 290,- Kč bez DPH

Stručný popis stavby:

Frézování stávající vozovky I/43 v tl. 5 cm a pokládka nové obrusné vrstvy.